Tin cậy

Hexlock - App Lock Security

liquidum
12.61MB
Tải về
Tải về 5M - 25M
Phiên bản 2.0.136 4 tháng trước

Mô tả của Hexlock - App Lock Security

Hexlock is a security app lock that will protect your privacy and secure apps via pattern lock or pin password as an excellent parental control tool. Password lock only the apps you want to protect by setting a passcode or pattern lock screen to set parental control and lock your gallery, sms, mail, Facebook, Whatsapp, Kik and more. Set up to six unique profiles to cover every situation and switch on the go. Hexlock offers customized protection wherever you are.

What can Hexlock do:

✔ Lock Whatsapp, Emails and SMS. Keep your messaging safe!

✔ Protect yourself from intruders. Lock your Games!

✔ Lock your Gallery and Photos. Keep your Privacy!

✔ Protect your Social Network apps. Secure your Kik and Facebook app!

✔ Lock your Systems. Control your own Wi-Fi, Settings etc!

★ KEY FEATURES ★

<b>LOCK YOUR APPS, NOT YOUR DEVICE</b>

Share your phone worry-free. You can now lock only the apps you choose.

<b>AUTOMATICALLY LOCK APPS</b>

Set Hexlock to activate lock profiles automatically when you are connected to a known Wi-Fi network.

<b>SET PARENTAL CONTROLS</b>

Prevent kids from making in-app purchases or changing your settings when they play games on your device.

<b>TAKE CONTROL OF YOUR PRIVACY</b>

Pass your device to a colleague with the peace of mind that your personal apps like Whatsapp, Facebook, Kik and more are safe with Hexlock.

<b>MAINTAIN CONFIDENTIALITY</b>

Share your device with friends and be confident your work-related apps are secure.

<b>LOCK APPS WITH YOUR UNIQUE FINGERPRINT*</b>

Use your fingerprint as your key so only you can unlock your apps.

*Fingerprint unlocking only available on compatible Samsung.

Thanks for all your feedback on Hexlock! We've added the following features:

· Notifications are less intrusive

· Pattern can be made invisible

· Relock delay feature makes it easier to flip between apps quickly

· Ads are removable

· Applications are searchable

· Bug fixes and performance improvements

· and more!

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Hexlock là một khóa ứng dụng bảo mật để bảo vệ sự riêng tư của bạn và các ứng dụng an toàn thông qua mô hình khóa hoặc mật khẩu pin như là một công cụ kiểm soát tuyệt vời của cha mẹ. Mật mã khóa chỉ các ứng dụng mà bạn muốn bảo vệ bằng cách thiết lập một mật mã hay mô hình màn hình khóa để thiết lập kiểm soát của cha mẹ và khóa của bạn gallery, sms, mail, Facebook, Whatsapp, Kik và nhiều hơn nữa. Đặt lên đến sáu hồ sơ duy nhất cho mọi tình huống và chuyển đổi trên đường đi. Hexlock cung cấp bảo vệ tùy biến bất cứ nơi nào bạn đang có.

Điều gì có thể Hexlock làm:

✔ Khóa Whatsapp, email và tin nhắn SMS. Giữ tin nhắn của bạn an toàn!

✔ bảo vệ mình khỏi những kẻ xâm nhập. Khóa Games của bạn!

✔ Khóa Gallery và hình ảnh của bạn. Giữ riêng tư của bạn!

✔ Bảo vệ các ứng dụng mạng xã hội của bạn. Đảm bảo Kik và Facebook ứng dụng của bạn!

✔ Khóa Hệ thống của bạn. Điều khiển Wi-Fi của bạn, Settings vv!

★ ★ Các đặc điểm chính

<b> KHÓA APPS CỦA BẠN, KHÔNG BỊ CỦA BẠN

Chia sẻ điện thoại của bạn lo lắng-miễn phí. Bây giờ bạn có thể khóa chỉ các ứng dụng mà bạn chọn.

<b> TỰ ĐỘNG KHÓA APPS

Đặt Hexlock để kích hoạt profile khóa tự động khi bạn đang kết nối với một mạng Wi-Fi được biết đến.

<b> SET KIỂM SOÁT CỦA PHỤ HUYNH

Ngăn chặn trẻ em khỏi làm trong ứng dụng mua hàng hoặc thay đổi các thiết lập của bạn khi họ chơi trò chơi trên thiết bị của bạn.

<b> MẤT KIỂM SOÁT CỦA RIÊNG TƯ CỦA BẠN

Vượt qua điện thoại với một đồng nghiệp với sự yên tâm rằng các ứng dụng cá nhân của bạn như Whatsapp, Facebook, Kik và hơn nữa là an toàn với Hexlock.

<b> DUY TRÌ BẢO MẬT

Chia sẻ thiết bị của bạn với bạn bè và tự tin ứng dụng công việc liên quan của bạn được an toàn.

<b> KHÓA APPS VỚI FINGERPRINT UNIQUE CỦA BẠN *

Sử dụng dấu vân tay của bạn như là chìa khóa của bạn để chỉ có bạn mới có thể mở khóa các ứng dụng của bạn.

* Vân tay mở khóa chỉ có trên tương thích Samsung.

Cảm ơn tất cả ý kiến ​​phản hồi của bạn về Hexlock! Chúng tôi đã thêm các tính năng sau đây:

· Các thông báo là ít xâm nhập

· Pattern có thể được thực hiện vô hình

· Tính năng Relock chậm trễ làm cho nó dễ dàng hơn để lật giữa các ứng dụng một cách nhanh chóng

· Quảng cáo là có thể tháo rời

· Các ứng dụng có thể tìm kiếm

· Các sửa lỗi và cải tiến hiệu suất

· và hơn thế nữa!

</b></b></b></b></b></b></div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng đánh giá cho Hexlock - App Lock Security

4.71
58
5
47
4
5
3
6
2
0
1
0

Đánh giá Hexlock - App Lock Security

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Hexlock - App Lock Security, hãy là người đầu tiên!
Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng tốt được đảm bảo!

Ứng dụng này đã thông qua các bài kiểm tra an ninh cho virus, phần mềm độc hại và các cuộc tấn công độc hại khác và không chứa bất kỳ mối đe dọa nào.

Ảnh đại diện cửa hàng liquidum
Cửa hàng liquidum 163 40.36k

Thông tin APK về Hexlock - App Lock Security

Phiên bản APK 2.0.136
Khả năng tương thích Android 6.0+ (Marshmallow)
Lập trình viên Liquidum Limited
Chính sách riêng tư http://liquidum.com/privacy_policy.html


Tải về Hexlock - App Lock Security APK
Tải về